Základní ustanovení o ochraně osobních údajů

V souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů – General Data Protection Regulation (dále jen „GDPR“) a směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/680 je správcem osobních údajů společnost ESONIC a.s., IČO:25057448 se sídlem Heřmánková 122/9, 104 00 Praha 10 – Křeslice (dále jen „správce“).

Kontaktní údaje správce:
ESONIC a. s., Heřmánková 122/9, 104 00 Praha 10 – Křeslice
tel.: +420 246 031 031, e-mail: info@esonic.cz

Osobními údaji se rozumí všechny informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokalizační údaje, síťový identifikátor nebo odkazem na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
Správce neurčil odpovědnou osobu na ochranu osobních údajů.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje nezbytné pro plnění smlouvy.
Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytli nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždí jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v jeho provozovnách, pobočkách a sídle správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

Právní důvod zpracování osobních údajů

Zákonnost zpracování osobních dat je založena na existenci právních důvodů pro jejich zpracování.
Právní důvody zpracování osobních údajů opravňují správce osobní údaje zpracovávat.
Pokud správce nemá právní důvod ke zpracování osobních údajů, nesmí je zpracovávat a ty již existující je povinen zlikvidovat.
Osobní údaje může správce zpracovávat pro různé účely, přičemž pro každý účel potřebuje právní důvod zpracování osobních údajů.
Povinnost likvidace osobních údajů nastane v případě, kdy správce pozbyl poslední právní důvod ke zpracování osobních údajů.

Právní důvody ke zpracovávání osobních údajů:

 • subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů;
 • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů;
 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje;
 • zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby;
 • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce;
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.

Účel zpracování osobních údajů

Účelem zpracování osobních údajů je:

 • vyřízení vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a provozovatelem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontaktní údaje), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany provozovatele plnit;
 • zasílání obchodních oznámení a výkon dalších marketingových aktivit;
 • vedení věrnostního programu a poskytování benefitů.

Doba zpracování osobních údajů

V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, ve spisovém a skartačním řádu správce či v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů provozovatel osobní údaje nenávratně vymaže ze svých zařízení.

Práva subjektu údajů
Subjekt údajů má právo být informován o zpracování svých osobních údajů při shromažďování osobních údajů.
Mezi práva subjektu údajů patří:

 • právo na přístup k osobním údajům;
 • právo na opravu, resp. doplnění;
 • právo na výmaz;
 • právo na omezení zpracování;
 • právo na přenositelnost údajů;
 • právo vznést námitku;
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail provozovatele uvedený v čl. I odst. 2 těchto podmínek, je-li zákonným důvodem zpracování souhlas subjektu údajů.

Subjekt údajů má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.

Závěrečná ustanovení

Provozovatel prohlašuje, že přijal vhodná technická a organizační opatření k zajištění osobních údajů. Provozovatel prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup jen jím pověřené osoby.
 
Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.10.2021